LIFE MEMBER     RETIRED MEMBER     REGULAR MEMBER - I     REGULAR MEMBER - II (2015 Batch)
LIFE MEMBER


 SL. NO.   RETIRED LIFE MEMBERS 
01 BASU G.L.
02 BASU DIBYENDU KUMAR
03 BISWAS SAMARENDRA
04 BISWAS SUBRATA
05 CHAKRABORTY SHYAMAL
06 CHATTERJEE A.K.
07 DAS DIPAK KR. (J)
08 DAS DIPAK (s)
09 DUTTA ARUNA
10 DHAR P.C.
11 DHAR ANJAN KANTI
12 DHALI M.B.
13 EKKA J.M.
14 GHOSH AJIT
15 GANGULY PROBIR
16 KHAN MD. SHAMIM
17 KHAN NAZIR AHMED
18 MAITRA UMA DAS
19 MD. MOINUDDIN
20 MUKHERJEE SUBRATA
21 RAHIM K.A.
22 ROY K.K.
23 SARKAR BIREN CH.
24 SEN P.K.
25 SEN KUMARESH
26 SEN DEBEN
27 SINHA C.P.